Har du spørsmål om skatt, trygd eller arbeidsgiveravgift?

Er du ansatt og har et spørsmål om skattetrekk på lønn eller om det er skatt på personalgoder? Eller er du arbeidsgiver og usikker på om firmaturen dere skal arrangere har et tilstrekkelig faglig innhold til å være skattefri for den ansatte? Vi kan svare deg.

Eller har du fått et skatteoppgjør du mener ikke er korrekt? Vi kan vurdere om du bør klage og bistå med innsendelse av klagen.

Compliance-gjennomgang på lønnområdet –  et tilbud til arbeidsgivere

I tillegg til å svare på enkeltspørsmål kan Malm bistå din virksomhet med en gjennomgang av selskapets håndtering av skatt på lønnområdet på en kostnadseffektiv måte. Ved en compliance-gjennomgang på lønnområdet kan Malm identifisere eventuelle områder hvor det er forbedringspotensiale slik at uheldige forhold som at konsulenter burde ha vært håndtert som ansatte, eller firmaturer burde ha vært rapportert som skattepliktige unngås fremover ved implementering av nye rutiner. En gjennomgang kan også avdekke forhold som at arbeidsgiveravgift ikke har vært betalt eller skulle ikke ha vært betalt.

Ta kontakt i dag på 94 85 21 22  for en prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.

Innleie og underentreprise – betydning for virksomheten

Plikten til å betale skatt og trygdeavgift oppstår for ansatte i utenlandske virksomheter som arbeider på prosjekt i Norge. Den utenlandske arbeidsgiver/virksomheten får en forpliktelse til å betale arbeidsgiveravgift. Plikten til å betale gjelder uavhengig av om virksomheten i Norge inngår kontrakt om underentreprise og eller innleie. Disse forpliktelsene kan få konsekvenser for både den utenlandske virksomheten og personene på arbeidsoppdraget i Norge. En typisk årsak er at de ansatte får lønn utbetalt i hjemlandet og får skatt trukket der.

En norsk virksomhet som benytter seg av underentreprenører på prosjekt kan komme til å hefte for underentreprenørens manglende skatte- og avgiftsbetaling. Ved å benytte Malm i forkant kan virksomheten få avklart og tatt høyde for hvordan denne risikoen skal håndteres.

Malm har lang erfaring med å løse disse utfordringene. I visse situasjoner er kan det være muligheter for unntak fra plikten til å betale avgift og/eller skatt og det er derfor sterkt å anbefale at man tar kontakt med oss når det er inngått en avtale med en utenlandsk aktør om å utføre arbeid i Norge. Jo før vi kan komme inn i prosessen, jo tidligere kan både innleier og underentreprenør få oversikt over skattesituasjonen og eventuelt implementere prosesser som sikrer at lover og regler er overholdt. Dess tidligere vi kommer inn i prosessen, dess bedre er muligheten også for å kunne sikre at prosjektet ikke får ubehagelige fordyrende omkostninger som ingen har tatt høyde for.

Rapportering av lønn mv – Bistand til utenlandske virksomheter
Selvangivelsesbistand til utenlandske ansatte
Den norske virksomheten kan minimere risiko for skatte- og avgiftskrav ved å sikre at den utenlandske oppdragstakeren får bistand med rapporteringsforpliktelser og betaling av skatt og avgift.
Det oppstår automatisk plikt til å rapportere skatt og avgift til norske skattemyndigheter når ansatte utfører arbeidsoppdrag i Norge. Det er hensiktsmessig at rapporteringen foretas av en norsk virksomhet.Malm Advokatfirma bistår utenlandske aktører med alle nødvendige registreringer og rapportering i Norge. Informasjon på engelsk om dette emnet finnes på sidene her.

Ved å yte bistand med levering av norsk selvangivelsen vil både den ansatte, den utenlandske arbeidstakeren og den norske virksomheten være sikret at norske lover og regler overholdes.

Det vil typisk ofte også være en plikt for den ansatte til levere selvangivelse i hjemlandet og Malm vil kunne bidra til at utfordringer ved dette løses slik at dobbeltbeskatning unngås.

Rapportering av lønn mv – Bistand til utenlandske virksomheter

Den norske virksomheten kan minimere risiko for skatte- og avgiftskrav ved å sikre at den utenlandske oppdragstakeren får bistand med rapporteringsforpliktelser og betaling av skatt og avgift.
Det oppstår automatisk plikt til å rapportere skatt og avgift til norske skattemyndigheter når ansatte utfører arbeidsoppdrag i Norge. Det er hensiktsmessig at rapporteringen foretas av en norsk virksomhet.Malm Advokatfirma bistår utenlandske aktører med alle nødvendige registreringer og rapportering i Norge. Informasjon på engelsk om dette emnet finnes på sidene her.

Selvangivelsesbistand til utenlandske ansatte    

Ved å yte bistand med levering av norsk selvangivelsen vil både den ansatte, den utenlandske arbeidstakeren og den norske virksomheten være sikret at norske lover og regler overholdes.

Det vil typisk ofte også være en plikt for den ansatte til levere selvangivelse i hjemlandet og Malm vil kunne bidra til at utfordringer ved dette løses slik at dobbeltbeskatning unngås.