Skip to main content

FAST DRIFTSSTED – PERMANENT ESTABLISHMENT, PE

Vi får en del spørsmål om en utenlandsk virksomhet har fått fast driftssted (PE) i Norge.

Konsekvensene av et fast driftssted er flere, men de vesentligste for de fleste er at arbeidstakerne og selskapet må betale skatt i Norge av inntekt opptjent her og dette kan få en konsekvens også for den norske oppdragsgiveren.

Et utenlandsk selskap får fast driftssted i Norge i typisk tre situasjoner:

 • Aktivitet over lengre tid på samme sted
 • Bygge- og monteringsvirksomhet
 • Agenter i Norge
 • Innleie av arbeidskraft er ikke typisk, men vær obs også på det.

All virksomhet i Norge gir etter kort tid skatteplikt i Norge etter norsk intern rett. Skatteavtalene Norge har inngått unntar imidlertid skatteplikt for utenlandske virksomheter i en viss periode. Nedenfor gjennomgås kort når skatteavtalene typisk fører til skatteplikt i Norge. Eller dvs. norsk forståelse av skatteavtalene fører til skatteplikt i Norge.

1.AKTIVITET OVER LENGRE TID PÅ SAMME STED GIR FAST DRIFTSSTED

Ansatte i et utenlandske selskapet som arbeider på et fast sted i Norge over lengre tid kan gi fast driftssted. Det kan være et kontor, en fabrikk, et lager eller annen fast eiendom der virksomheten utøves.

Aktiviteten behøver ikke være relatert til byggeaktivitet, men når det er, fremgår det av skatteavtaler med de enkelte land hvor mange måneder med bygge- og monteringsaktivitet på samme sted som typisk gir fast driftssted. I de fleste skatteavtaler er det 12 måneder. Noen har så kort tid som 6 måneder.

2.BYGGE- OG MONTERINGSVIRKSOMHET GIR FAST DRIFTSSTED

Et byggeprosjekt eller monteringsprosjekt kan potensielt føre til opprettelsen av et fast driftssted. Her er noen generelle faktorer som kan bidra til opprettelsen av et fast driftssted:

 • Varigheten av bygge- eller monteringsprosjektet er over typisk 12 måneder. Noen skatteavtaler har så kort periode som 6 måneder. Hvis prosjektet varer i en begrenset periode og ikke overstiger den fastsatte terskelen for å bli ansett som et fast driftssted i henhold til skatteavtalen med det land virksomheten er etablert i, så vil aktiviteten i Norge ikke føre til fast driftssted.
 • Et fast driftssted krever vanligvis en viss grad av varig fysisk etablering. Dette betyr at bygget eller den monterte strukturen må være tilstrekkelig permanent og ikke bare midlertidig eller flyttbar.
 • Prosjektet utføres som en selvstendig og uavhengig virksomhet. Dette betyr at prosjektet ikke bare kan være forberedende eller hjelpeaktiviteter uten den nødvendige graden av selvstendighet.
 • Et fast driftssted kan oppstå hvis bygge- eller monteringsprosjektet fører til inntektsgenerering eller forventet inntektsgenerering.
 • Hvis entreprenøren eller selskapet som utfører bygge- eller monteringsprosjektet har fullmakt til å inngå avtaler på vegne av det utenlandske selskapet, kan det bidra til å etablere et fast driftssted

3. AGENT PERMANENT ESTABLISHMENT – AGENTREGLER

En agent som handler på vegne av et utenlandsk selskap, kan utgjøre et fast driftssted for det utenlandske selskapet.

Her er en generell oversikt over agentreglene for fast driftssted:

 • Definisjon av agent PE: Ifølge agentreglene kan en agent utgjøre et fast driftssted for det utenlandske selskapet hvis agenten handler på vegne av det utenlandske selskapet og har fullmakt til å inngå avtaler på vegne av selskapet i et annet land.
 • Agenten har fullmakt til å inngå avtaler på vegne av det utenlandske selskapet; dvs. at agenten har rett til å binde selskapet juridisk gjennom inngåelse av avtaler med kunder i Norge.
 • Agentens virksomhet må være en del av det utenlandske selskapets vanlige forretningsvirksomhet. Det betyr at agenten utfører aktiviteter som er typiske for selskapets bransje eller handel.

Oppsummeringene overfor er ikke ment å være uttømmende.

Istedenfor å la det utenlandske selskapet foreta arbeidet i Norge, og derved risikere fast driftssted, er det noen ganger et alternativ å benytte innleie istedet. Men man skal være oppmerksom på risikoen også ved dette. Om fast driftssted ikke er ønskelig.

4.INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT

Hvis innleie av arbeidskraft varer over en viss tid og gir en viss grad av kontinuitet kan det føre til fast driftssted hvis

 • det innleide arbeidet er avgjørende for driften av den utenlandske virksomheten, og det er en høy grad av økonomisk og operasjonell avhengighet av denne arbeidskraften, kan det gi opphav til et fast driftssted.
 • den innleide arbeidskraften har myndighet til å inngå avtaler på vegne av bedriften, kan det indikere eksistensen av et fast driftssted.
 • den innleide arbeidskraften arbeider på et fast sted eller benytter selskapets fasiliteter over en viss periode, kan det bidra til å etablere et fast driftssted.

Fast driftssted foreligger imidlertid ikke hvis

 • den innleide arbeidskraften derimot er underlagt omfattende kontroll og ledelse fra innleieselskapet.

Konsekvenser av fast driftssted

Et fast driftssted i Norge fører til at den utenlandske virksomheten må betale skatt av inntektene som genereres fra virksomheten tilknyttet det faste driftsstedet. Inntekter som genereres av et fast driftssted, blir vanligvis beregnet separat fra inntektene til virksomheten som helhet. Fast driftssted fører til omfattende rapporteringsforpliktelser innenfor flere områder og bistand fra skatterådgivere, mva eksperter og advokater, og revisor er typisk nødvendig og derfor kostnader som må tas i betraktning ved inngåelse av kontrakter.

Konsekvensene av fast driftssted er mange og reglene ofte komplekse, og det er viktig å konsultere rådgivere som spesifikt arbeider med fast driftssted for bistand.

Ta kontakt med advokat Malm på 94 85 21 22 eller send oss en epost

Kontakt oss