Skip to main content

Kjøp av tjenester er ikke innleie av arbeidskraft – Norwegian dommen 2018

By 18. December 2018March 22nd, 2022Ukategorisert

Når man ved kjøp av tjenester sørger for en klar plassering av ansvar og risiko – både i kontrakten og ved etterlevelse av denne – er det ikke innleie av arbeidskraft.

Høyesterett har nylig frifunnet Norwegian i en sak anlagt av piloter som tidligere var ansatt i Norwegian Air Shuttle ASA. Dette var opprinnelig det eneste selskapet, og piloter og kabinpersonell var ansatt her. Etter en omorganisering var pilotene ansatt i et annet selskap i Norwegian konsernet.

Pilotene krevde, men fikk ikke medhold i,ansettelse i Norwegian Air Shuttle ASA og ikke selvskapet de nå er ansatte i. Pilotenes krav var dels begrunnet med ulovlig innleie, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd, og dels i arbeidsgiveransvar på særskilt grunnlag, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8 andre ledd.

Bakgrunnen for rettssaken var Norwegians omorganisering som førte til en oppdeling i tre forretningsområder: drift, personell og tjenester, og eierrettigheter til flyflåten, og med egne selskapsstrukturer innenfor hvert område. Som ledd i omorganiseringen av konsernet ble pilotene først overført ved virksomhetsoverdragelse fra morselskapet til Norwegian Air Norway (NAN). En senere virksomhetsoverdragelse overførte pilotene til et eget pilotselskap. De kabinansattes ansettelsesforhold ble overført direkte fra NAS til et eget selskap for kabinpersonell.

Pilot- og kabinpersonellselskapene, som er norske selskaper, er eid av NAS gjennom NAS’ irske datterselskap Norwegian Air Resources Limited (NAR). NAR har inngått kontrakter med NAS og NAN om levering av pilot- og kabintjenester til den flyvirksomheten som disse selskapene driver.

Sakens hovedspørsmål var om disse kontraktene bare gikk ut på innleie av arbeidskraft, eller om de utgjør levering av en mer omfattende tjeneste, gjerne omtalt som entreprise. Ettersom ordningen er ment å være varig, vil den ikke være lovlig dersom den må anses bare å innebære innleie av arbeidskraft.

Avgjørende for hvorvidt det dreier seg om innleie eller tjenestekjøp (entreprise) er om oppdragstaker (NAR) eller oppdragsgiver (NAS og NAN) har ansvaret for å lede arbeidet, og hvem som har ansvaret for resultatet av arbeidsinnsatsen. Er det oppdragstaker, taler det sterkt for at det foreligger en entreprise. På grunnlag av de inngåtte kontraktene og praktiseringen av dem kom Høyesterett til at det var NAR som i alt overveiende grad har dette ansvaret, og ikke NAS eller NAN.

Høyesterett viste til følgende uttalelser fra forarbeidene:

helt avgjørende kjennetegn på entreprise … at entreprenøren faktisk utøver
arbeidsledelsen, dvs. at han selv eller gjennom noen som er ansatt hos ham, leder, fordeler
og kontrollerer det arbeid som skal utføres”. Lovens ordlyd gjengir for så vidt dette
kriteriet i kortform. Det heter også at dersom et arbeidsoppdrag skal regnes som en
entreprise, må oppdraget på forhånd være klart bestemt. Det er ikke tilstrekkelig at nye
avgrensede arbeidsoppgaver bestemmes fra dag til dag.”

Noe av det som var avgjørende for at det var entreprise var følgende:

Punkt 3.1 i avtalene beskriver en forpliktelse ikke bare til å stille et bestemt antall
arbeidstakere til disposisjon, men en mer komplett tjeneste. NAR skal levere trente og
kvalifiserte besetninger på rett sted og i rett tid til alle flygninger i henhold til det oppsatte
ruteprogram. Det er altså NAR som har ansvaret for at besetningene er faglig kvalifisert og
har nødvendig trening for de aktuelle flytypene. Det er også NAR som skal sette opp
“roster”, det vil si en arbeidsplan som bestemmer hvilke piloter og kabinansatte som skal
delta på de ulike flygningene, og det er NAR som har ansvaret for justeringer i denne
arbeidsplanen dersom det er påkrevd for at alle flygninger skal få nødvendig bemanning.
Det følger videre uttrykkelig av punkt 3.2.4 i avtalene at NAR bestemmer hvilke piloter og
kabinansatte som skal utgjøre besetningen på den enkelte flygning. Alt dette trekker klart i
retning av at vi står overfor en entreprise, ikke arbeidsinnleie.”

Du kan finne dommen her: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-hoyesterett/avgjorelser/siste-avgjorelser/hvem-er-arbeidsgiver-for-piloter-og-kabinansatte-i-norwegian/

Kontakt oss