Skip to main content

Testamentsarv og gaver til mindreårige barn

By 23. September 2015March 22nd, 2022Ukategorisert

Ved å opprette testament kan du påvirke et barns økonomiske fremtid. Hvis du ikke er klar over at du ikke helt fritt kan bestemme hvem som skal passe på verdiene du ønsker at dine barn skal arve eller du vil overføre til mindreårige barn i gave, kan det være lurt å fortsette å lese.

Forvaltningen av barns midler dersom det ikke foreligger testament

Vergemålsloven gir regler om forvaltning av mindreårige, dvs. umyndiges eiendeler og verdier. Regelsettet tilsikter å ivareta den umyndiges interesser på en best mulig måte. Så lenge ikke annet er bestemt i lov eller andre gyldige bestemmelser (typisk testament), er det vergemålslovens regler som kommer til anvendelse.

Utgangspunktet er at fylkesmannen og vergen har delt ansvar for den umyndiges eiendeler. Fylkesmannen forvalter alt den umyndige selv er eier av og som overstiger 2 x folketrygdens grunnbeløp (per. 01/05-2015 er grunnbeløpet kr. 90 068). Den del av beløpet som er under denne grensen skal forvaltes av vergen. Vergen blir valgt gjennom vedtak av fylkesmannen.

De midler vergen og/eller fylkesmannen kan forvalte er de eiendeler den umyndige er «eier av». En konto hos et familiemedlem som sparer penger til barnet er derfor unntatt overformynderens forvaltning. Når midlene på sparekontoen blir overført til den mindreårige er de imidlertid i fylkesmannens eller vergens kontroll. Midler den mindreårige (over 15 år) har tjent selv er også unntatt fylkesmannens og vergens forvaltning. Det samme gjelder midler den mindreårige har fått av vergen, eksempelvis ukelønn.

Det er verdt å nevne at det kan gjøres unntak fra de ovennevnte reglene. Dersom «særlige hensyn tilsier det» kan Fylkesmannen forvalte enten mer eller mindre av barnets finansielle eiendeler enn det som tidligere er sagt. Videre kan den umyndige bli fratatt retten til å rå over noen midler i det hele tatt, dersom vergen og fylkesmannen mener det er til den umyndiges beste.

Forvaltning av midler når det foreligger et testament

Selv om det foreligger et testament skal pliktdelsarv forvaltes av fylkesmannen. Pliktdelsarv utgjør for barn maksimum  1 million kroner. Verdier utover dette, kan arvelater og gavegiver bestemme at andre skal forvalte. Bestemmelsen må fremgå enten av et testament eller hvis gaven gis i live; i et gavebrev.

I tillegg til å bestemme at midlene skal forvaltes av en annen enn fylkesmannen er det mulig å bestemme at barnet først får rå over midlene når det fyller, for eksempel 20 år istedenfor 18 år. Eller det kan bestemmes at pengene ikke skal brukes på motorsykkel etc. Gavegiver kan gjøre lignende bestemmelser for pengegaver, så lenge det skjer skriftlig, helst i gavebrevet.

Selv om du kan velge at vergen eller en annen skal forvalte midler utover pliktdelsarv vil vi nevne at fylkesmannen skal påse at midlene brukes i tråd med testamentet. Det er videre verdt å merke seg at fylkesmannen og vergen kan samtykke i å fravike bestemmelser i testamentet. Det fordrer at noe annet ville vært «åpenbart uheldig» for den umyndige.

Ønsker du hjelp til å skrive testament ta kontakt med advokat Monica Malm på tlf. 94 85 21 22 eller bruk vårt kontaktskjema.

 

Marie Engebakken Kvam

 

Kontakt oss