Skip to main content

Vikarbyråer skal sikre at arbeidstakere som leies ut får vilkår som vedkommende ville ha hatt som ansatt i innleievirksomheten for å utføre samme arbeid.Vikarbyrået skal sørge for at de utleide får den likebehandling de har krav på og innleier plikter å gi nødvendige opplysninger så Vikarbyrået kan oppfylle kravet. Innleier får også et incitament til å gjøre dette: 

Reglene om likebehandling gir uttrykk for et prinsipp og stiller ikke selvstendige krav til nivå på de lønns- og arbeidsvilkår arbeidstakeren/den innleide fra bemanningsforetak skal ha. Vilkårene den innleide skal ha vil være vilkårene andre ansatte hos innleier får, hvis disse har sammenlignbare arbeidsoppgaver, tilsvarende kompetanse, erfaring osv. med den innleide.

Hvem er omfattet av loven?

Ikke all innleie er omfattet av reglene i Vikarbyrådirektivet. Virksomheter som omfattes av lovendringen er virksomheter som har formål å drive utleie. Innleie fra virksomheten som leier ut mindre enn 50 % av sine fast ansatte forutsatt at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse omfattes ikke av de nye bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, men av Arbeidsmiljlovens § 14-13.

Faktisk likebehandling av vikarer oppnås ved:

For å oppnå den innleide faktisk likebehandles, er vikarbyrå og innleier forpliktet til å følge nye bestemmelser i arbeidemiljølovens § 14-12 a, b og c som innebærer at:

 • Vikarbyrået plikter å opplyse sine ansatte om grunnlaget for lønnsfastsettelsen.
 • Vikarbyrået plikter å opplyse innleievirksomheten om de vilkår som avtales mellom vikarbyrået og den som leies ut.
 • De tillitsvalgte hos innleier får innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår.
 • Innleievirksomheten får opplysningsplikt overfor vikarbyrået om de opplysninger som er nødvendig for at vikarbyrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling.
 • Innleievirksomheten, i tillegg til vikarbyrået, har ansvar for å påse at arbeidstidsreglene overholdes.
 • Lovfestet drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om bruk av innleie. Arbeidstilsynet skal håndheve drøftingsplikten.
 • Innleievirksomheten kan ilegges solidaransvar for vikarbyråets plikt til å dekke lønn og annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet

De enkelte krav i Vikarbyrådirektivet

Vikarbyrådirektivets krav til lønns- og arbeidsvilkår

Lønn skal forstås som “alt vederlag for arbeid”.  De konkrete vilkår den innleide har krav på vil avhenge av hva vedkommende ville fått ved ansettelse hos innleier. Vikarbyrået skal ved fastsettelsen av lønnen ta med i betraktning det som er relevant av lover/forskrifter, tariffavtaler, bedriftsinterne retningslinjer og fast praksis hos innleier.

Lønnen skal/kan derfor eksempelvis omfatte:

 • faste tillegg på grunnlag av kompetanse og andre personlige kvalifikasjoner,
 • uregelmessige tillegg i lønnen, som for eksempel tillegg som kompenserer for ugunstig arbeidstid eller vanskelig eller ubehagelig arbeid.
 • prestasjonslønn eller akkordlønn

i den grad den innleide ville hatt krav på dette ved ansettelse hos innleier.

Pensjon og kollektive forsikringer er imidlertid unntatt.

Den innleide har krav på dekning av utgifter ved arbeidet, f. eks. til arbeidstøy, kost og losji mv. i samme utstrekning som innleievirksomhetens ansatte.

Allmenngjorte tariffavtaler gjelder i tillegg til Vikarbyrådirektivet

Hvis innleievirksomheten er omfattet av en allmenngjøringsforskrift, vil både forskriftsreguleringen og kravet til likebehandling gjelde. Allmenngjøringsforskriftene kan ifølge Arbeidsdepartementet fravikes dersom arbeidstaker samlet sett får bedre lønns- og arbeidsvilkår etter andre regler eller avtale som gjelder for arbeidsforholdet.

I hvilken grad likebehandlingsreglene vil føre til at en allmenngjøringsforskrift ikke skal gjelde (kan fravikes), beror på en tolkning av allmenngjøringsforskriftenes bestemmelse om fravikelighet og de konkrete vilkårene. Det er Tariffnemnda som skal ta stilling til hvordan forskriftenes bestemmelser er å forstå.

Arbeidstid; overtid, hviletid, nattarbeid osv.

Den innleide skal etter § 14-12 a første ledd bokstav a likebehandles mht arbeidstidens lengde og plassering.  Avvikende ordninger fra arbeidstidsbestemmelsene hos innleiervirksomheten vil gjelde også for den innleide. Å ilegge flere vakter eksempelvis enn hva en fast ansatt ville ha hatt vil være i strid med denne bestemmelsen.Vedkommende skal samlet sett ikke ha lengre arbeidstid enn det han eller hun ville fått ved ansettelse hos innleier.

Tilgang til felles goder og tjenester

Arbeidstakere utleid fra vikarbyrå skal gis adgang til innleiers felles goder og tjenester på like vilkår som direkte ansatt hos innleier, med mindre forskjellsbehandlingen er objektivt begrunnet. I vikarbyrådirektivet er eksempler som kantine, bedriftsbarnehage og transport nevnt. Departementet forstår bestemmelsen slik at det i denne sammenheng er tale om tilgang til fysiske goder som bedriften tilbyr sine ansatte og på de vilkår som tilbys innleievirksomhetens ansatte. Innleiervirksomheten skal sørge for at den innleide får tilgang til felles goder og tjenester.

Tiltak for å sikre etterlevelse

Innleievirksomhetens opplysningsplikt

Innleier skal gi vikarbyrået de opplysninger som er nødvendige for at vikarbyrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling. Hvilke opplysninger som er “nødvendige” vil avhenge av den konkrete situasjon, men vil typisk kunne være lov/forskrift, tariffavtale eller personalpolitiske retningslinjer. Hvis slike kriterier ikke eksisterer fordi det for eksempel ikke er andre ansatte i samme stilling eller det gjelder innleie til en enkeltmannsvirksomhet, vil det etter omstendighetene kunne være nødvendig for eksempel å opplyse om praksis for avlønning osv. for sammenlignbart arbeid osv.. Det kan i slike tilfeller også være å gi en  subjektiv vurdering av hvilke vilkår som ville blitt anvendt ved en ansettelse hos innleier.

Vikarbyråets opplysningsplikt overfor innleievirksomheten

Når innleier ber om det, skal vikarbyrået dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier. Dette må ses i sammenheng med regelen om innsynsrett for de tillitsvalgte.

Vikarbyråets opplysningsplikt til sin ansatte

Når arbeidstaker (den innleide) ber om det, skal vikarbyrået gi ham/henne de opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling. “Nødvendige” opplysninger vil normalt omfatte de opplysninger innleievirksomheten har plikt til å gi til vikarbyrået som grunnlag for deres fastsettelse av vilkårene. Det vil også kunne være nødvendig blant annet å opplyse om eventuelle skjønnsmessige vurderinger som ligger til grunn for fastsettelsen av vilkårene.

Innleiers solidaransvar

1. juli 2013 får innleier et solidaransvaret så snart arbeidstakers krav er misligholdt. Såfremt det ikke er åpnet konkurs i vikarbyrået kan arbeidstaker kan gå direkte på innleier. Arbeidstaker må fremme sitt krav skriftlig overfor solidaransvarlig innen en frist på tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale i henhold til kravet senest innen tre uker etter at det er kommet frem. Innleier kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstaker visste at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. etter likebehandlingsprinsippet helt eller delvis skal dekkes av den solidaransvarlige. Solidaransvaret omfatter forfalte krav på lønn, feriepenger og evt. annen godtgjøring, opptjent i tilknytning til det aktuelle innleieforholdet og som følger av kravet om likebehandling. Innleier kan kreve regress av arbeidstakerens arbeidsgiver.

Tillitsvalgtes innsynsrett

Når tillitsvalgte hos innleier ber om det, skal innleier dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. Plikten omfatter bare informasjon om:

 • arbeidstidens lengde og plassering,
 • overtidsarbeid,
 • varighet og plassering av pauser og hvileperioder,
 • nattarbeid,
 • feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og
 • lønn og utgiftsdekning.

De tillitsvalgte har taushetsplikt om opplysningene, og opplysningene kan ikke brukes til andre formål enn å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling.

Innleie til enkeltmannsforetak

Reglene om likebehandling gjeldende også ved innleie til enmannsbedrifter.

Trenger du bistand i forbindelse med innleie av arbeidstakere, kontakt Malm på tlf. 94 85 21 22.

 

 

Kontakt oss