Skip to main content

Manglende utbetaling av lønn, feriepenger, bonus mm kan være straffbart

Fra 1. januar 2022 er lønnstyveri straffbart.

Lønnstyveri vil si at arbeidsgiver vil kunne straffes for ikke å utbetale lønn, feriepenger, bonus. osv. 

Har du ikke fått lønn så kan det være lønnstyveri og straffbart.

Straffeloven har blitt utvidet med to nye bestemmelser; Lønnstyveri og grovt lønnstyveri.

Ny straffelov § 396 Lønnstyveri sier at: “Den som utilbørlig og med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre misligholder plikt til å yte lønn, feriepenger eller annen godtgjøring som arbeidstaker har rett til etter avtale  eller bestemmelse i lov eller forskrift, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.”

Den nye straffebestemmelsen innebærer at det ikke er tilstrekkelig for å bli straffet at arbeidsgiver ikke utbetaler det arbeidstaker har krav på. Manglende utbetaling må være “utilbørlig” og hensikten må ha vært å oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller andre. Hva som ligger i dette for man en forståelse av ved å lese forarbeidene til loven hvor det blant annet fremgår at

straffebestemmelsen først og fremst tar sikte på å ramme tilfeller hvor arbeidsgiver bevisst, og for egen vinning, ‘stjeler’ arbeidstakernes rettmessige lønn og lignende godtgjøring, og således ikke på situasjoner hvor arbeidsgiver har rimelig grunn til å anse at han/hun ikke er forpliktet til å betale det arbeidstaker krever“.

Photo by Matthew Ansley on UnsplashFor at manglende utbetaling skal være utilbørlig fremgår det av forarbeidene at

utgangspunktet for vurderingen (må) være at manglende oppfyllelse av lønnsforpliktelsen skal anses som utilbørlig med mindre det foreligger konkrete forhold som tilsier at unnlatelsen likevel ikke skyldes et ønske om å berike seg selv på sine arbeidstakeres bekostning. Det bør være en forutsetning for straffrihet at motivet for manglende betaling etter en totalvurdering fremstår som hederlig.

Og det nevnes videre at et “åpenbart eksempel på en situasjon som må anses utilbørlig, vil være tilfeller hvor manglende betalingsevne skyldes at arbeidsgiver bevisst har tømt eller tømmer, selskapet for verdier. Videre vil tidsperspektivet være viktig; dess lengre arbeidsgiver bryter mot sine lønnsforpliktelser, dess mindre taler for at det i denne sammenheng er unnskyldelig.

I Straffelovens § 396 fremgår det at “Grovt lønnstyveri straffes med bot eller fengsel inntil 6 år.  Ved avgjørelsen av om tyveriet er grovt, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen gjelder en betydelig verdi, har et systematisk eller organisert preg eller av andre grunner er særlig krenkende eller samfunnsskadelig.

 

HAR DU ET UTESTÅENDE KRAV PÅ LØNN, FERIEPENGER ELLER ANDRE SPØRSMÅL?

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne

    Forespørsel

    Kontakt oss