Ønsker du at andre enn fylkesmannen skal ivareta dine interesser hvis du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser, er opprettelse av en fremtidsfullmakt løsningen.

Fremtidsfullmakt er et alternativ til ordinært vergemål, og kan delvis eller fullt ut erstatte vergeordningen.

Fremtidsfullmakt

Ved å opprette en fremtidsfullmakt bestemmer du over dine økonomiske og personlige interesser også etter at du er ute av stand til å håndtere dette selv.

Du kan selv bestemme hvem du ønsker at skal ivareta dine interesser i fremtiden og hvor omfattende fullmakten skal være. Fremtidsfullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold.

Det er svært viktig at fullmakten er spesifikk både i forhold til når den skal tre i kraft og hva man tillater. Dersom fremtidsfullmakten eksempelvis omfatter salg av eiendom bør det klart fremgå hvilken/hvilke eiendommer fullmektigen kan selge. Tilsvarende gjelder også hvis fremtidsfullmakten omfatter andre disposisjoner knyttet til eiendom, for eksempel utleie.

Fast eiendom bør fortrinnsvis identifiseres med gårdsnummer, bruksnummer (eventuelt også seksjonsnummer) og hvilken kommune eiendommen faller inn under. Borettslagsleiligheter identifiseres ved at andelsnummer, navnet på borettslaget, og borettslagets organisasjonsnummer fremgår av fremtidsfullmakten. Dersom fullmakten også skal omfatte eventuelle fremtidige eiendommer bør det også fremgå.

Fremtidsfullmakten må oppfylle visse formkrav

Du kan opprette skriftlig fremtidsfullmakt selv men du må være oppmerksom på visse krav. Det fremgår av vergemålsloven § 79, jf. § 84 at “Fullmaktsgiver må «[ha] fylt 18 år» og du må i tillegg «[ha] evnen til å forstå fullmaktens betydning».

For at en person skal kunne være fullmektig etter en fremtidsfullmakt må vedkommende «ha fylt 18 år» på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes og personen kan ikke «være satt under vergemål», jf. vergemålsloven § 79. Det er lurt å utpeke en fullmektig som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret fra å ivareta fullmaktsgiver. Fullmektigen må være én eller flere bestemte (fysiske) personer. Det innebærer at man for eksempel ikke kan utpeke et advokatfirma.

Det er viktig at fremtidsfullmakten dateres og undertegnes av to vitner samtidig som du er tilstede og signerer eller vedkjenner deg din underskrift, jf vergemålsloven § 81, 1 ledd. Det er også visse begrensninger mht hvem som kan være vitner jf. vergemålsloven § 81 andre ledd.  Det bør også fremgå at vitnene ved å påtegne fullmakten bekrefter at fullmaktsgiver har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje og at fullmaktsgiver hadde evnen til å forstå fremtidsfullmaktens betydning, jf. vergemålsloven § 82 andre ledd.

Oppbevaring av fremtidsfullmakten

Fremtidsfullmakten bør oppbevares trygt frem til den eventuelt skal benyttes. Blir det aktuelt å benytte fullmakten kan den sendes til Fylkesmannen for bekreftelse av ikrafttredelse men det er ikke nødvendig i alle sammenheng, men Statens Kartverk krever eksempelvis slik stadfestelse..

Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av Fylkesmannens stadfesting av ikrafttredelse. Stadfesting vil imidlertid være av bevismessig betydning ved at det kan gjøre det lettere for fullmektigen å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner. Dersom Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen vil fullmektigen motta en attest som kan vises frem når vedkommende ivaretar fullmaktsgiver. Attesten vil også tinglyses/registreres i aktuelle registre før dokumentet sendes til fullmektigen.

Advokatbistand ved opprettelse av fremtidsfullmakt

Vi har lang erfaring med opprettelse av fremtidsfullmakt. Ta kontakt med advokat Malm på 94852122.