Skip to main content

Fremtidsfullmakt – et alternativ til vergemål

By 14. May 2019March 22nd, 2022Ukategorisert
 

Ønsker du at andre enn fylkesmannen skal ivareta dine interesser hvis du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser, er opprettelse av en fremtidsfullmakt løsningen.

Fremtidsfullmakt er et alternativ til ordinært vergemål, og kan delvis eller fullt ut erstatte vergeordningen.

Hvis du er ”klar i toppen” til du dør, har du ikke behov for
fremtidsfullmakt eller verge. Men er du det ikke, vil det bli oppnevnt en verge om du ikke har opprettet en fremtidsfullmakt.

Hovedforskjellene mellom å bli satt under vergemål istedetfor å opprette fremtidsfullmakt er: 

Opprettelse av vergemål
Opprettelse av fremtidsfullmakt
 • Vergen blir oppnevnt/administrert av det offentlige
 • Vergen overtar forvaltning/styring av økonomien
 • Vergen må søke fylkesmannen om å få selge fast eiendom eller dele ut forskudd på arv
 • Vergen må føre regnskap og rapportere til fylkesmannen.
 • bestemmer du selv hvem som skal styre/ha kontroll på økonomien din og du kan bestemme hva du ønsker i forhold til håndtering av personlige forhold.
 • Du kan avtale at det skal foretas utbetalinger av forskudd på arv
 • du kan, hvis du havner på sykehjem, bestemme at eiendom skal selges og samtidig beslutte hva som skal skje med midlene etter salget som f.eks. utbetaling av forskudd på arv. 

FremtidsfullmaktDet er svært viktig at fullmakten er spesifikk både i forhold til når den skal tre i kraft og hva man tillater. Dersom fremtidsfullmakten eksempelvis omfatter salg av eiendom bør det klart fremgå hvilken/hvilke eiendommer fullmektigen kan selge. Tilsvarende gjelder også hvis fremtidsfullmakten omfatter andre disposisjoner knyttet til eiendom, for eksempel utleie.

Fast eiendom bør fortrinnsvis identifiseres med gårdsnummer, bruksnummer (eventuelt også seksjonsnummer) og hvilken kommune eiendommen faller inn under. Borettslagsleiligheter identifiseres ved at andelsnummer, navnet på borettslaget, og borettslagets organisasjonsnummer fremgår av fremtidsfullmakten. Dersom fullmakten også skal omfatte eventuelle fremtidige eiendommer bør det også fremgå.

Oppbevaring av fremtidsfullmakten

Fremtidsfullmakten bør oppbevares trygt frem til den eventuelt skal benyttes. Blir det aktuelt å benytte fullmakten kan den sendes til Fylkesmannen for bekreftelse av ikrafttredelse men det er ikke nødvendig i alle sammenheng, men Statens Kartverk krever eksempelvis slik stadfestelse..

Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av Fylkesmannens stadfesting av ikrafttredelse. Stadfesting vil imidlertid være av bevismessig betydning ved at det kan gjøre det lettere for fullmektigen å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner. Dersom Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen vil fullmektigen motta en attest som kan vises frem når vedkommende ivaretar fullmaktsgiver. Attesten vil også tinglyses/registreres i aktuelle registre før dokumentet sendes til fullmektigen.

Fremtidsfullmakten må oppfylle visse formkrav for å være gyldig

Du kan opprette skriftlig fremtidsfullmakt selv men du må være oppmerksom på visse krav. Det fremgår av vergemålsloven § 79, jf. § 84 at “Fullmaktsgiver må «[ha] fylt 18 år» og du må i tillegg «[ha] evnen til å forstå fullmaktens betydning».

For at en person skal kunne være fullmektig etter en fremtidsfullmakt må vedkommende «ha fylt 18 år» på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes og personen kan ikke «være satt under vergemål», jf. vergemålsloven § 79. Det er lurt å utpeke en fullmektig som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret fra å ivareta fullmaktsgiver. Fullmektigen må være én eller flere bestemte (fysiske) personer. Det innebærer at man for eksempel ikke kan utpeke et advokatfirma.

Det er viktig at fremtidsfullmakten dateres og undertegnes av to vitner samtidig som du er tilstede og signerer eller vedkjenner deg din underskrift, jf vergemålsloven § 81, 1 ledd. Det er også visse begrensninger mht hvem som kan være vitner jf. vergemålsloven § 81 andre ledd.  Det bør også fremgå at vitnene ved å påtegne fullmakten bekrefter at fullmaktsgiver har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje og at fullmaktsgiver hadde evnen til å forstå fullmaktens betydning, se formkrav nedenfor. 

Advokatbistand ved opprettelse av fremtidsfullmakt

Vi har lang erfaring med opprettelse av fremtidsfullmakt. Ta kontakt med advokat Malm på 94852122 eller send inn skjema:

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Emne

  Forespørsel

  Kontakt oss