Skip to main content

Fritak på formueskatt på erstatningsutbetalinger til barn

By 18. February 2013March 22nd, 2022Lenker Familierett, Skatt og avgift

Utbetalinger etter erstatningsretten det vil si i henhold til Skadeerstatningsloven gir rett til fritak for formuesskatt som beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at utbetalinger fra forsikringsavtaler (livsforsikringer, ulykkesforsikringer og lignende) er ikke fritatt for formuesskatt.

Erstatningsutbetaling for personskader

Det er bare erstatningsutbetalinger i henhold til Skadeerstatningsloven hvor personskaden har gitt 50 % ervervsmessig uførhet som gir rett til fritak for formuesskatt. En fordel kan det imidlertid være at det er unntak fra hovedregelen i Skatteloven om at barn til og med fylte 16 år skal sambeskattes med foreldrene. Når et barn under 16 år har mottatt engangserstatning for personskade etter skadeserstatningslovens kapittel 3 for varig skade som har gitt en uførhetsgrad som er større enn 15 %, skal likningsmyndighetene ligne formuen og avkastning av erstatningen særskilt hos barnet. Dette kan ofte gi lavere skatt enn likning med foreldre fordi barnet har et eget fribeløp ved likningen av formuen og formuesskatt betales bare av den delen av erstatningsbeløpet som overstiger fribeløpet.

Skatteetaten vet ikke hvordan et barn har fått formuen og foreldre eller andre som bistår ved utfylling av selvangivelsen må derfor informere om at beløpet skal liknes særskilt. Fremgår erstatningsbeløpet av den forhåndsutfylte selvangivelsen hos foreldre skal beløpet strykes og Skatteetaten må informeres om at beløpet skal liknes særskilt hos barnet.

Formuesskattefritak for skader som har ført til minst 50 % nedsatt ervervsevne

Frem til og med inntektsåret barnet fyller 21 år er erstatningsbeløpet fritatt for formuesskatt hvis skaden barnet har fått erstatning for har ført til minst 50 prosent nedsatt ervervsevne.  Skatteetaten vet ikke hvordan et barn har fått formuen og foreldre eller andre som bistår ved utfylling av selvangivelsen må derfor stryke beløpet i selvangivelsen før den leveres.

Erstatning for tap av forsørger

Engangserstatning for tap av forsørger til barn er fritatt for formuesskatt frem til og med det året barnet har fylt 21 år.

Renteinntekter og avkastning av erstatningsbeløpet er skattepliktig

Men fordi barn får eget personfradrag er det ofte hensiktsmessig at barnet liknes særskilt for renteinntekter av erstatningsbeløpet.

Har du blitt feilaktig lignet for formue for tidligere år kan vi bistå deg med å sende inn klage for å få rettet opp ligningen. Ring 94852122 eller send oss en  e-post til post(a)malmadvokatfirma.no.

 


Kontakt oss