Skip to main content

Kan kjøper miste retten til prisavslag hvis selger tilbyr seg å rette feilen?

By 12. December 2012March 22nd, 2022Fast eiendom

Avhendingslova § 4-10 første ledd regulerer kjøpers plikt til å finne seg i at selger retter mangler ved eiendommen med den virkning at kjøper mister retten til andre misligholdssanksjoner som prisavslag, erstatning eller å heve kjøpet.

Avhendingslova § 4-10 første ledd lyder:

Tilbyr seljaren seg å rette ein mangel ved eigedomen, må kjøparen godta dette dersom rettinga ikkje vil føre med seg urimeleg ulempe for kjøparen, og kjøperen ikkje har særleg grunn til å motsetje seg rettinga.”

En kjøper må akseptere at selger utbedrer en mangel på den rimeligste måten, forutsatt at dette gir en akseptabel utbedring. Dersom det ikke gir en akseptabel utbedring, kan kjøper imidlertid motsette seg retting.

I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble kjøperne av tre leiligheter i en omgjort villa i Oslo gitt rett i at deres prisavslag var i behold når utbygger og selgers tilbud om å rette et utett garasjedekke ikke ville gi en løsning i samsvar med gjeldende TEK (forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22.01.1997 nr 33). 

Løsningen som utbygger hadde foreslått var mindreverdig og kjøperne hadde derfor en “særlig grunn til å motsette seg rettingen”.

Er kjøpers avvisning er rettmessig er prisavslag i behold

Kjøperne tapte i en slik situasjon ikke retten til prisavslag selv om selger anførte at han hadde blitt nektet mulighet for å rette. Kjøper kan kreve prisavslag fordi rettingen han har avvist har vært urettmessig. Dersom tilbudet om retting hadde vært tilfredsstillende ville imidlertid kjøperne ha tapt retten til prisavslag jf. avhendingslova § 4-10 fjerde ledd som lyder:

Vert mangelen ikkje retta, kan kjøparen krevje prisavslag etter § 4-12 eller heve etter § 4-13. Dette gjeld likevel ikkje dersom kjøparen avviser retting som seljaren har rett til å utføre etter fyrste ledd. Dersom seljaren har plikt til å rette mangelen, og dette ikkje vert gjort, kan kjøparen krevje skadebot for forsvarlege kostnader ved å få mangelen retta.

Tilsvarende regler om selgerens rett til å rette finnes også i bustadoppføringslova § 32 andre og tredje ledd.

At noen av kjøperne hadde kjøpt leilighetene med “as-is” klausuler medførte ikke at disse kjøperne måtte finne seg i tilbudet om retting. Tilbudet om rettingen ville ikke sette eiendommen i kontraktsmessig stand.

Etter avhendingslova § 4-12 første ledd kan kjøper kreve forholdsmessig prisavslag hvis eiendommen har en mangel. Med mindre noe annet blir godtgjort, skal prisavslaget settes til kostnadene ved å få mangelen rettet, jf. avhendingslova § 4-10 andre ledd.

Kontakt oss