Arbeidsdepartementet har sendt forslag til endringer i ferieloven på høring

Etter gjeldende ferielov har en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien kun rett til å kreve å få utsatt ferien til senere i ferieåret dersom arbeidstakeren kan dokumentere med legeerklæring at arbeidsuførheten har vart minst seks virkedager (dvs. alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager). Kravet må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Etter departementets vurdering gir dette ikke arbeidstaker tilstrekkelig kompensasjon i overensstemmelse med arbeidstidsdirektivet artikkel 7.

Videre gir etter Arbeidsdepartementets vurdering, norsk ferielov en videre adgang til å få utbetalt feriepenger for ikke avviklet ferie enn det er anledning til, og ferieloven bør endres slik at det fremgår at det er rett til å få overført ferie til et påfølgende ferieår som ikke er avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon.

Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 fastsetter minimumskrav til årlig ferie:

  1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre enhver arbeidstaker en årlig betalt ferie på minst fire uker, i samsvar med vilkårene for rett til og tildeling av en slik ferie fastsatt i nasjonal lovgivning og/eller praksis.
  2. Minimumsperioden for årlig betalt ferie kan ikke erstattes av en økonomisk godtgjøring, unntatt når arbeidsforholdet opphører.

Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 og EU-domstolens praksis krever endringer i norsk ferielov

I følge Arbeidsdepartementet innebærer artikkel 7 i Arbeidstidsdirektivet og EU-domstolens praksis at det må foretas endringer i norsk ferielovs § 7 (3) andre ledd, § 9 (1) andre og tredje ledd og § 11 (2) andre ledd. Endringene gjelder:

– erstatningsferie for sykdom som oppstår i løpet av ferien
overføring av ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon, til det påfølgende ferieåret
– retten til utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon

Minstekrav til 6 dagers sykdom som forutsetning for rett til erstatningsferie foreslås fjernet

Endringene vil medføre at ferie i større grad kan kreves utsatt ved sykdom oppstått i ferien. Departementet foreslår at ferieloven endres slik at en arbeidstaker som blir arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Departementet foreslår videre at forslaget skal gjøres generelt slik at det også gjelder den lovbestemte ferien for arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret og som derfor har rett til en ekstraferie på seks virkedager, jf. ferielovens § 5 (2).

Utbetaling av feriepenger for ikke-avviklet ferie pga sykdom og foreldrepermisjon foreslås fjernet

Departementet foreslår at retten til utbetaling av feriepenger for ferie (som gjelder de 4 ukene) som ikke er avholdt pga sykdom og foreldrepermisjon faller bort. Departementet har imidlertid bedt om høringsinstansenes syn på hvorvidt det, den lovbestemt ferieuken for ansatte over 60 år fortsatt bør gi adgang til utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon.

Begrensninger i retten til overføring av ikke-avviklet ferie pga sykdom og foreldrepermisjon foreslås fjernet

Dagens regler som gir arbeidstaker rett til å kreve å få overført inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår forutsatt at kravet om overføring er fremsatt innen ferieårets utløp foreslås opphevet blant annet fordi adgangen til å utbetale feriepenger for ikke avviklet ferie pga sykdom og foreldrepermisjon foreslås opphevet. Departementet foreslår at det klart fremgår i loven at ferie, uansett antall dager, som ikke er avviklet både når dette skyldes sykdom og foreldrepermisjon, skal overføres til det påfølgende ferieåret.